360 stupňové hodnotenie

360 stupňová spätná väzba je mimoriadne silným rozvojovým impulzom, najmä pre osvedčených manažérov stredných a vyšších úrovní riadenia. Jeho prínosom je výrazne zlepšená kvalita riadenia, skvalitnenie vzťahov s podriadenými, zlepšenie tímovej práce a zvýšenie osobnej úspešnosti. Poskytuje možnosť, cez anonymnú spätnú väzbu priniesť podnety na objektivizáciu sebaobrazu, na zmenu návykov v správaní, ale predovšetkým, uistením sa o svojich silných stránkach. Komplexné 360 stupňové hodnotenie vieme zrealizovať aj v online forme.

360-stupnove-hodnotenie

360 stupňová spätná väzba je jedným z najmodernejších nástrojov na rozvoj manažérskych zručností, pri ktorej sa uplatňuje využitie hodnotenia z rôznych uhlov pohľadu.

Hodnotenie dáva do súvislostí 4 druhy informácií:

 • sebahodnotenie
 • hodnotenia nadriadeným
 • anonymné hodnotenia od 6-8 podriadených
 • anonymné hodnotenia od 6 kolegov ( na podobnej úrovni riadenia, prípadne z radov externých spolupracovníkov)
Vyplnenie spätnoväzebného dotazníka je možné v podobe papier/ ceruzka alebo v elektronickej forme, vždy s dôrazom na ochranu anonymity hodnotiteľov.

Obvyklé sledované manažérske kompetencie:

 • odbornosť/ profesionalita
 • orientácia na výkon a ciele
 • manažérska komunikácia
 • práca s vlastným tímom
 • tvorivosť, inovatívosť, podnikavosť
 • vedenie a motivovanie
 • zvládanie záťaže, času, krízy

Dotazník spätnej väzby

Dotazník spätnej väzby je po technickej stránke škála pozorovaného správania (BOS- „Behavioral Observation Scale). Po obsahovej stránke je zostavený tak, aby poskytoval komplexný obraz o manažérskych zručnostiach hodnoteného manažéra. Štandardný dotazník upravíme v spolupráci so zadávateľom tak, aby skúmané kritériá korešpondovali s definovanými kritériami a kľúčovými kompetenciami.

VÝSTUPY

Pre manažéra:

Každý hodnotený dostane výstup, ktorý obsahuje štatistické vyhodnotenie jednotlivých kritérií, grafické porovnanie štyroch zdrojov hodnotenia (sebahodnotenie, nadriadený, podriadení, kolegovia) a syntézu „“odkazov“ (pokračuj, zmeň, prestaň) od hodnotiteľov.

Spracované výsledky ( nie originálne hodnotiace hárky) sú prístupné iba hodnotenému manažérovi, a jeho managerovi / koučovi. Týmto sa zároveň eliminujú obavy hodnotiteľov, že by svojim úprimným vyjadrením mohli pokaziť dobré vzťahy. Takto vieme zabezpečiť manažérom neskreslený obraz o sebe, ktorý mu umožní pracovať na svojom rozvoji.

Pre spoločnosť:

 • akčné plány každého manažéra
 • anonymný štatistický výstup za celú skupinu
 • písomné zhodnotenie skupiny z pohľadu kouča
 • návrh na ďalšie pokračovanie rozvoja vrcholových manažérov

V prípade záujmu o realizáciu 360 stupňové hodnotenie vo Vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať napíšte nám. Radi zodpovieme Vaše otázky a zašleme vzor správy, ktorá je výstupom. Komplexné 360 stupňové hodnotenie vieme zrealizovať aj v online forme.

360 stupňové hodnotenie

Updated on 2021-08-09T18:08:51+02:00, by AIO Education.