Development centrum

Development center je momentálne najdokonalejší, najkomplexnejší a najobjektívnejší spôsob poznávania potencionalít pre efektívny výkon pracovníkov. Prebieha prostredníctvom skupiny pohovorov, úloh a cvičení, organizovanej zamestnávateľom za účasti najmenej 3 interných a externých pozorovateľov – hodnotiteľov. Úloha pozorovateľov je vyhodnotiť, ako sa kandidáti správajú v rôznych situáciách a individuálnych, či skupinových cvičeniach, ktoré sú modelované na základe reálnych situácií z praxe. Development center sa využíva pre optimalizáciu a rozvoj ľudských zdrojov vo vnútri organizácie. Komplexné Development centrum vieme zrealizovať aj v online forme.

 • Vyhľadávanie talentov
 • Optimalizácia rozmiestnenia
 • Projektovanie kariérnej cesty
 • Identifikovanie rozvojových potrieb jednotlivcov a tímov

development center

Výhody Development Centra

 • poznanie diskrepancii medzi osobnostnými a kvalifikačnými predpokladmi pracovníkov
 • poznanie perspektív ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérového rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi spoločnosti
 • identifikácia manažérskeho, obchodného, odborného a tvorivého potenciálu zamestnancov spoločnosti
 • poznanie profilujúcich čŕt osobnosti pracovníka, ktoré ovplyvňujú jeho spôsob spolupráce a komunikácie s ľuďmi,pracovnú výkonnosť, identifikáciu s firmou a predmetnou pozíciou
 • získanie podkladov pre cielené vzdelávania pracovníkov a tvorbu plánov vzdelávania
 • efektívne využitie ľudského potenciálu

Princípy Development Centra

 • princíp viacerých očí
 • princíp rôzneho uhlu pohľadu
 • princíp sledovania zmeny v ohraničenom čase

Metodika Assessment Centra

 • Kompetenčné modely
 • Porozorovanie
 • Psychodiagnostické testy
 • Individuálne metódy
 • Skupinová práce
 • Štrukturované interview
 • Spätné väzby
 • Spätné väzby

  Sú poskytnuté každému účastníkovi individuálne. Poradenským podporným spôsobom sú podané výsledky a interpretácie všetkých absolvovaných testov a metodík. Vyplynú z toho aj silné stránky a rozvojové potreby každého jednotlivca, v prípade DC aj jeho rozvojový plán.

  Výstupná správa z Development Centra

  Obsahuje písomnú aj grafickú časť, záverečné odporúčania optimálneho uplatnenia, silných stránok a rozvojových odporúčaní.

  • Poradie vhodnosti kandidátov na danú pozíciu
  • Profilový list hodnotených kandidátov
  • Analýza slabých a silných stránok
  • Návrhy a odporúčania na ďalší rozvoj hodnoteného
  • Možné riziká hodnoteného pre danú pozíciu

  V prípade záujmu o realizáciu Development Center vo Vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať napíšte nám. Radi zodpovieme Vaše otázky a zašleme vzor individuálnej a sumárnej manažérskej správy, ktorá je výstupom. Komplexné Development centrum vieme zrealizovať aj v online forme.

  Development centrum

  Updated on 2021-08-09T18:06:54+02:00, by AIO Education.