EXECUTIVE MBA BRATISLAVA

mba

Manažérske MBA štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov pre Staffordshire a Nothingam Trent University v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

Náš koncept zahŕňa

 • výučba v slovenčine a češtine
 • v Brne len v češtine s Českými lektormi
 • 5% zľava so školného pri objednaní cez AIO Education s.r.o.
 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • lektori so skúsenosťami z britských MBA
 • výber z niekoľkých špecializácií
 • dĺžka štúdia do jedného roka
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel, bez skúšok
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu
 • možný individuálny študijný plán
 • možnosť odovzdávať písomné projekty v angličtine

Čo je MBA štúdium?

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.
Viac o našom koncepte štúdia.

Komu je program určený?

 • podnikateľom
 • manažérom
 • zamestnancom firiem a organizácií
 • predstaviteľom neziskového sektoru štátnej správy a samosprávy
 • všetkým, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, a získať nové kontakty

Popri štandardne otváraných MBA programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie.
Viac informácií tu.

V čom je MBA iné než klasické štúdium ekonomiky a manažmentu?

Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentami je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.

Ako prebieha výučba?

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.
Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

Moduly výučby

 1.  Úvodný workshop (4 hodiny + spoločenská časť)
 2.  Business prostredie
 3.  Marketing
 4.  Riadenie ľudských zdrojov
 5.  Riadenie financií a rizika
 6.  Riadenie procesov a výroby
 7.  Riadenie zmien a krízového riadenia
 8.  Projektové riadenie
 9.  Strategické riadenie

Detailný popis modulov výučby tu.

Študijný kouč: Každý študent má k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov a pod. V prípade výskytu problémov v priebehu jeho štúdia mu aktívne pomáha pri ich riešeniach.

Tím lektorov

Garant MBA: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA
Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA, Ing. Martin Přibyl, Ph.D., doc. PhDr. Lubomír Kostroň CSc., MA, Ing. Josef Polák, Ph.D., Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D., MBA, Ing. Jitka Kominácká, Ph.D., Doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Viac o tíme lektorov

Písomné projekty a záverečná práca

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Diplom o absolvovaní

Našu kredibilitu staviame na kvalitných programoch s prezenčnou výučbou a s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University.

Ďalším dôležitým faktom je to, že, ako vysoká škola sa môžeme zaštítiť akreditácií na klasické vzdelávacie programy, ktoré dokladajú vysokú úroveň procesov a kompetencií našej školy. Programy MBA ktoré poskytujeme, prechádzajú rovnakou internou validáciou, ako slovenské akreditované študijné programy a tým je zaistená vysoká kvalita tejto formy štúdia.

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

Prijímacie konanie

Všeobecnou podmienkou na prijatie na štúdium je absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni, alebo stredoškolské vzdelanie  a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania, náklady sú súčasťou školného.

 Termín a miesto konania:

12.02.2022 – 12.02.2023

Vzdelávanie prebieha prezenčne v Bratislave alebo online formou.

Začiatok prezenčného štúdia:12.2.2022
Začiatok on-line štúdia: 21.5.2022

Cena kurzu:

bez DPH: 3 749€ |  s DPH: 4 499€ – 5% zľava

Len u nás môžete získať zľavu 5% z ceny školného.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na aio@aioeducation.sk alebo 0910 975 055.

Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnicku osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je že firma je registrovaná k platbe dane z pridanej hodnoty. Školné je možné platiť na 2 splátky po 2362 € s DPH alebo 10 splátok po 495 € s DPH.

Program MBA ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave, a vo Vysokých Tatrách , Brne, prípadne máte možnosť využiť individuálny študijný plán. Viac o našej ponuke v nižšie uvedených odkazoch.

EXECUTIVE MBA VYSOKÉ TATRY

EXECUTIVE MBA BRNO

EXECUTIVE MBA – INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN

Uzatvorené firemné MBA štúdium

Popri štandardne otváraných MBA programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie. Ich výhodou je, že sú prispôsobené na mieru a vychádzajú z ich špecifických potrieb. V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

EXECUTIVE MBA BRATISLAVA

Updated on 2022-01-21T16:56:18+02:00, by AIO Education.