Krízový manažment a komunikácia ako záchrana spoločnosti

Myslieť na dopady krízy je namieste v čase, keď sa firme darí. Vplyv nečakanej či katastrofálnej udalosti pocítia zamestnanci, zákazníci, dodávatelia a všetci partneri, vrátane verejnosti. Kríza si nevyberá, a zasiahnuť môže každú spoločnosť, bez ohľadu na miesto a čas. Kľúčom k prežitiu sa tak stáva prezieravé plánovanie a príprava krízových scenárov.

  • Zhodnoťte riziká, ktoré by narušili procesy či fungovanie vašej firmy. Môže ísť o nedostatky v oblasti vzťahov s verejnosťou, komunikácie na sociálnych médiách, ale aj stiahnutia výrobkov z obehu či počítačových útokov.
  • Analyzujte potenciálne dopady na vaše podnikanie. Kvantifikácia rizík prostredníctvom BIA (Business Impact Analysis) zahŕňa oblasti, ako nespokojnosť zákazníkov, poškodenie dobrého mena spoločnosti v očiach verejnosti, oneskorené dodávky, ale aj výdavky za prácu nadčas a hroziace pokuty.
  • Majte krízový plán s konkrétnymi opatreniami a vytýčenými cieľmi. V prípade, ak sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti, môžu ochrániť vašu spoločnosť, jej zamestnancov i klientov.
  • Určte firemného hovorcu, ktorý bude v prípade udalostí ohrozujúcich zdravie alebo bezpečnosť zákazníkov, zamestnancov či širokej verejnosti zastupovať vašu firmu a odpovedať na otázky médií. Buďte transparentní, úprimní a otvorení. Predídete tak šíreniu fám a zmiernite negatívne dopady krízovej situácie na vašu spoločnosť. Dôležitosť jasnej a konzistentnej komunikácie bez skrývania sa pred novinármi či zahmlievania, buduje kredit spoločnosti. Preto by sa mala premietnuť do všetkých komunikačných kanálov.
  • Nepodceňte dôležitosť internej komunikácie a informujte svojich zamestnancov o aktuálnom stave a predpokladanom vývoji kritickej situácie. Predídete tak ich nespokojnosti a aj vďaka tomu môže vaša spoločnosť s ich pomocou počítať.
  • Komunikujte so zákazníkmi a dodávateľmi a informujte ich o problémoch vo vašej spoločnosti skôr, než sa o nich dozvedia z iného zdroja.
  • Pravidelne informujte o aktuálnom vývoji prostredníctvom vašich komunikačných kanálov. V ére sociálnych médií sa spravodajský cyklus riadi pravidlom dostupnosti 24 hodín denne / 7 dní v týždni , čomu by sa mal podriadiť aj váš krízový plán.

Zamyslite sa preto, kto by mohol prevziať vašu úlohu a pokračovať v činnosti, ak by ste zajtra nemohli nastúpiť do práce. Myslite aj na kroky, ktoré bude potrebné spraviť v prípade, že vaše produkty môžu vo väčšej či menšej miere ohroziť zdravie. Krízový manažment by mal vedieť identifikovať všetky potenciálne hrozby, určiť spôsoby ich riešenia. K tomuto by mala zodpovedne pristupovať každá spoločnosť.

Comments:0

Pridaj komentár