JUDr. Ivana Gajdošíková

JUDr. Ivana Gajdošíková

{meno}

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Odborná kvalifikácia lektora:

Ako konzultant a tréner pracuje pre AIO EDUCATION s.r.o. od roku 2016. Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti obchodného a pracovného práva. Je absolventom Právnickej fakulty UK Bratislava, kvalifikácia právnik. V rámci vlastného ďalšieho vzdelávania a praktickej prípravy v roku 2001 získala titul JUDr. na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Je správca konkurznej podstaty podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnkov, správca podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov. Je zapísaná v Zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Účastníci kurzov oceňujú jej priamy prístup, schopnosť prispôsobiť odbornú terminológiu cieľovej skupine. V rámci vedenia kurzov často využíva príklady z praxe účastníkov a iniciuje diskusie ohľadom konkrétnych problémov, ktoré účastníci riešia zväčša na manažérskych pozíciách.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

Referencie: ADECCO Slovakia, s.r.o., Ernst & Young, s.r.o., BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o., Tesco Stores ČR a. s., McDonald’s Slovakia spol. s r.o., c2i s.r.o., Doprastav, a. s., Brose Prievidza, spol. s r.o., EUROPIN, s.r.o., TUBAPACK, a.s., Mobis Slovakia s. r. o., LUTO Automotive s.r.o. , Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Prejsť na lektorský tím