Tvorba hodnotiacich hárkov

Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie požiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilosti úspešne vykonávať zverené úlohy.

Hodnotenie zamestnancov je súčasťou riadenia ľudských zdrojov a malo by byť bežnou súčasťou riadenia spoločnosti, ktoré prispieva k formovaniu kvalitnejších a výkonnejších tímov. Organizácie, ktoré venujú primeranú pozornosť riadeniu ľudských zdrojov a nastaveniu funkčného systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov využívajú v ich hodnotiacom procese hodnotiaci hárok.

360-stupnove-hodnotenie

 

Hodnotiaci hárok možno zadefinovať ako ná­stroj na hodnotenie výkonnosti zamestnanca.  Slúži ako jeden z podkladov na hodnotiaci rozhovor a následné definovanie plánu individuálneho rozvoja, ktorý by mal vzniknúť diskusiou a dohodou medzi zamestnancom a hodnotiteľom.

Prostredníctvom hodnotenia zamestnanec zistí:

 • čo je potrebné zmeniť
 • čo si o ňom myslí nadriadený, kolegovia na rovnakej úrovni a podriadení
 • či dostane príležitosť na ďalší rozvoj a za akých okolností

Hlavné metódy hodnotenia

Metódy hodnotenia zamestnancov využívané v hodnotiacom hárku a počas hodnotiaceho rozhovoru sú nástroje, ktoré merajú kvalitu ich výkonov. Prostredníctvom nich vie manažér posúdiť, do akej miery zamestnanci plnia pracovné úlohy. Majú byť tiež zdrojom spätnej väzby pre zamestnancov. Vyhodnocovanie výkonov však v oboch smeroch ovplyvňuje aj príbuzné procesy v rámci riadenia ľudského kapitálu.

Hlavné hodnotiace dimenzie

Hodnotenie zamestnancov patrí nepochybne k najdôležitejším funkciám rozvoja ľudského kapitálu a zameriava sa na hodnotenie komplexného pracovného výkonu.

To znamená na tri kľúčové dimenzie:

 • Pracovný výkon, plnenie pracovných povinností a úloh pridelených zamestnancovi
 • Fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie sa
 • Úsilie a starostlivosť zamestnanca o svoj osobný rozvoj, a vývoj jeho odbornej kvalifikácie a spôsobilosti

Kľúčové dimenzie možno doplniť o oblasti nad rámec pracovných povinností alebo o nadstavbové kompetencie, ktoré sa hodnotia z pohľadu dovtedy rozvinutých schopností zamestnanca alebo jeho potenciálu zvládnuť ich. Ide napríklad o:

 • spôsob vedenia a rozvoja iných
 • riadenie seba samého
 • hĺbku poznania organizácie, jej produktového portfó­lia a schopnosť ho rozvíjať či inovovať
 • schopnosť iniciovať, riadiť alebo participovať na interných „projektoch“
 • schopnosť profesionálne reprezentovať organizáciu

 

V prípade záujmu o tvorbu hodnotiacich hárkov vo Vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať napíšte nám. Radi zodpovieme Vaše otázky a zašleme vzor správy, ktorá je výstupom.

 

Tvorba hodnotiacich hárkov

Updated on 2022-09-19T22:35:39+02:00, by AIO Education.