Akadémia pre personalistov

Akadémia pre personalistov prináša účastníkom komplexný prehľad v najžiadanejších oblastiach HR praxe. Tréning je zostavený na základe dlhoročných skúseností v HR oblasti s praktickou aplikáciu a využitím prípadových štúdií, skupinových a individuálnych aktivít. Vzdelávací kurz sa venuje komplexnému Zákonníku práce, získaniu zručností pri Výbere zamestnancov, vedeniu hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami. Účastníci získajú zručností ako riadiť a motivovať Generácie XYZ, osvoja si všetky potrebné znalosti v oblasti Behaviorálneho interview, Adaptačného procesu zamestnancov a Firemnej kultúry.

MOŽNOSŤ PREPLATENIA ŠKOLNÉHO CEZ projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“.

V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti.

ako nastavit efektivne firemne vzdelavanie

Komu je kurz určený?

  • Špecialistom z oblasti RĽZ
  • Personálnym manažérom
  • Vedúcim pracovníkov
  • Manažérom všetkých úrovní

Obsah intenzívneho 6 dňového tréningu:

1. deň – Téma: Zákonník práce pre personalistov
2. deň – Téma: Zákonník práce pre personalistov
3. deň – Téma: Výber zamestnancov
4. deň – Téma: Výber zamestnancov / Behaviorálne interview /Adaptačný proces zamestnanca
5. deň – Téma: Riadenie a motivácia Generácií XYZ
6. deň – Téma: Vedenie hodnotiacich rozhovorov

1. deň – 2.deň Komplexný zákonník práce pre personalistov

I. Časť Zákonníka práce

 • pojmy zamestnanec, zamestnávateľ
 • odstúpenie od zmluvy
 • dohoda o zrážkach zo mzdy, lehoty, doby, doručovanie
 • praktické prípady, príklady, judikatúra – formou pripravených otázok – odpovede vznikajú kolektívnou diskusiou účastníkov školenia

II. Časť Zákonníka práce

 • pracovný pomer
 • pracovná zmluva
 • skúšobná doba
 • práva a povinnosti zamestnancov
 • pracovný pomer na dobu určitú, neurčitú
 • pracovná cesta
 • ukončenie pracovného pomeru
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

II. Časť Zákonníka práce

 • výpoveď
 • výpovedné doby okamžité skončenie pracovného pomeru
 • porušenie pracovnej disciplíny – závažné, menej závažné
 • uplatnenie nároku z neplatného skončenia pracovného pomeru – súdne, mimo súdne
 • pracovný posudok
 • pracovný poriadok
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

III. Časť Zákonníka práce

 • pracovný čas
 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • začiatok a koniec pracovného času
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

III. Časť Zákonníka práce

 • dovolenka, plán dovoleniek
 • zmenovosť
 • nadčasy
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

IV. Časť Zákonníka práce

 • mzda, dohoda o zrážkach zo mzdy
 • zákonné zrážky
 • zrážky na základe dohody
 • mzda za prácu nadčas, prácu vo sviatok
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

V.- VII. Časť Zákonníka práce

 • prekážky v práci na strane zamestnanca – PN, ošetrenie člena rodiny, účasť na svadbe, pohrebe, BOZP z pohľadu ZP
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

VIII. Časť Zákonníka práce

 • náhrada škody, druhy škody, dohoda o hmotnej zodpovednosti
 • druhy všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu zamestnanca a zamestnávateľa
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

IX. Časť Zákonníka práce

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • praktické prípady, príklady, judikatúra

3. deň Výber zamestnancov

Plánovanie

 • analýza pracovnej pozície
 • definovanie požadovaných kompetencií
 • možné formy kontraktu a počet hľadaných ľudí

Recruitment

 • tvorba popisu pracovnej pozície („job description“)
 • personály marketing – ako získať čo najviac vhodných uchádzačov
 • ako spolupracovať a riadiť vzťah s personálnymi agentúrami, kľúčové body dohody
 • ako komunikovať s uchádzačmi ešte pred začatím výberu

Selekcia

 • výber vhodných (najmä valídnych a dostupných) metód výberu
 • trendy v oblasti výberových metód
 • špecifiká výberu pri on-line forme
 • ako čítať CV, na čo si dávať pozor
 • štruktúrované a neštruktúrované interview
 • príprava, realizácia a vyhodnotenie pohovoru
 • význam testov, dotazníkov a ich možnosti a limity
 • počítačové adaptívne testovanie
 • vzorky práce
 • čo je assessment centrum a kedy ho využiť
 • ako získavať referencie
 • realistické predstavenie pozície („realistic job preview“) a jeho význam
 • etika pri výbere

Dohoda

 • ako komunikovať pracovnú ponuku
 • aké podmienky ponúknuť a aké máte možnosti vo vyjednávaní
 • ako získať ľudí: flexibilita práce, teleworking a starostlivosť o rodinu
 • sú benefity dôležité?
 • čo môžem robiť, keď kandidát odmietne ponuku

4. deň Behaviorálne interview /Adaptačný proces zamestnanca

Behaviorálny interview

  • Čo je behaviorálny rozhovor
  • Výhody behaviorálneho rozhovoru
  • Podmienky spoľahlivosti a platnosti
  • Príprava rozhovoru
  • Formulovanie kompetencií v behaviorálnom jazyku
  • Škálovanie kompetencií v behaviorálnom jazyku
  • Tvorba otázok
  • Štruktúra rozhovoru – STAR technika
  • Precvičenie vedenia rozhovoru

Adaptačný proces zamestnanca – Onboarding
Onboarding:

 • pojem, podstata, základné charakteristiky
 • užitočnosť a výhody riadeného procesu nástupu nových zamestnancov
 • chyby, brzdy, zlyhania a ich dôsledky(workshop)
 • formy onboardingu a modifikácie : hromadný nástup/ individuálny nástup/ operátori/ manageri/ špecialisti/ menej náročné zapracovanie/ náročná a dlhodobejšia adaptácia

Fázy onboardingu

 • z hľadiska časovej postupnosti: pred nástupom – 1.deň – 1.týždeň -1.mesiac – 3.-6. mesiac – 1.rok
 • hlavné ciele a činnosti v jednotlivých fázach

Realizátori onboardingu:

 • personálne oddelenie a HR špecialisti
 • manažéri (šéf, priamy nadriadený)
 • nová progresívna inštancia: „kamarát“ predvybratý kolega, ktorý zabezpečuje orientáciu a neformálne informácie, zoznámenia
 • mentor: zabezpečuje osvojenie práce a firemnej kultúry

Súvisiace sociálno-komunikačné zručnosti

 • kompetenčný model a tvorba zoznamu zručností pre danú pozíciu
 • efektívne odovzdávanie informácií
 • aktívna tvorba tímových vzťahov a súdržnosti
 • spätná väzba (korektívna a motivačná)
 • hodnotiaci rozhovor
 • mentoring

5. deň: Riadenie a motivácia Generácií XYZ

Čo sú generácie X, Y, Z

 • čo ich formovalo a ako sa prejavujú
 • ako sa navzájom vnímajú
 • čo ukazujú empirické výskumy
 • kde končí poznanie a začínajú špekulácie a predsudky

Pracovné očakávania a motivácia jednotlivých generácií

 • v čom sú rovnaké a v čom sú odlišné
 • čo prinesie nástup generácie Z
 • je potrebná zmena leadershipu a v čom?

Ako viesť multigen tímy

 • špecifiká vedenia
 • komunikácia a spolupráca

6. deň – Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami

 • Aký prínos má hodnotenie zamestnancov pre firmu a manažéra
 • Kedy budú zamestnanci vidieť význam hodnotenia a hodnotiacich rozhovorov vo firme
 • Ako pripraviť zamestnancov na hodnotiaci pohovor
 • Hodnotiaci rozhovor má svoju štruktúru …ako to robiť?
 • Ako sa ja ako manažér pripravím na hodnotiaci rozhovor
 • Čo ak zamestnanec má nižšie hodnotenie…ako mu to odkomunikujem?
 • Viem dať zamestnancom negatívnu spätnú väzbu? Ako budem reagovať na nespokojnosť, prípadne útoky zamestnanca
 • Viem viesť pracovníka k sebahodnoteniu? (ak sa sám hodnotí, mám jednoduchšiu prácu)
 • Čo s kritériami? Ako ich priblížim sebe aj pracovníkovi? …škálovanie
 • Ciele – dôležitý nástroj hodnotenia a rozvoja zamestnancov
 • Čo ak pracovník nesúhlasí…
 • Praktické skúsenosti a rady pri vedení hodnotiacich rozhovorov

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Tatiana Lesayová
Avatar JUDr. Ivana Gajdošíková

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

28.05.2024 – 27.06.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. Školenie bude prebiehať v dňoch:

Výber zamestnancov + Behaviorálne interview + Adaptačný proces zamestnanca: 28.-29.5.2024
Vedenie hodnotiacich rozhovorov: 13.6.2024
Riadenie a motivácia Generácií XYZ: 14.6.2024
Zákonník práce pre personalistov: 26.-27.6.2024

28.05.2024 – 27.06.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. Školenie bude prebiehať v dňoch:

Výber zamestnancov + Behaviorálne interview + Adaptačný proces zamestnanca: 28.-29.5.2024
Vedenie hodnotiacich rozhovorov: 13.6.2024
Riadenie a motivácia Generácií XYZ: 14.6.2024
Zákonník práce pre personalistov: 26.-27.6.2024

13.06.2024 – 18.07.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. Školenie bude prebiehať v dňoch:

Vedenie hodnotiacich rozhovorov: 13.6.2024
Riadenie a motivácia Generácií XYZ: 14.6.2024
Zákonník práce pre personalistov: 26.-27.6.2024
Výber zamestnancov + Behaviorálne interview + Adaptačný proces zamestnanca: 17.-18.7.2024

13.06.2024 – 18.07.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. Školenie bude prebiehať v dňoch:

Vedenie hodnotiacich rozhovorov: 13.6.2024
Riadenie a motivácia Generácií XYZ: 14.6.2024
Zákonník práce pre personalistov: 26.-27.6.2024
Výber zamestnancov + Behaviorálne interview + Adaptačný proces zamestnanca: 17.-18.7.2024

27.06.2024 – 16.08.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. Školenie bude prebiehať v dňoch:

Zákonník práce pre personalistov: 26.-27.6.2024
Výber zamestnancov + Behaviorálne interview + Adaptačný proces zamestnanca: 17.-18.7.2024
Vedenie hodnotiacich rozhovorov: 15.8.2024
Riadenie a motivácia Generácií XYZ: 16.8.2024

27.06.2024 – 16.08.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. Školenie bude prebiehať v dňoch:

Zákonník práce pre personalistov: 26.-27.6.2024
Výber zamestnancov + Behaviorálne interview + Adaptačný proces zamestnanca: 17.-18.7.2024
Vedenie hodnotiacich rozhovorov: 15.8.2024
Riadenie a motivácia Generácií XYZ: 16.8.2024

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 1 070€ |  s DPH: 1 284€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obeda: 15,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám

Akadémia pre personalistov

Updated on 2024-05-23T10:48:55+02:00, by AIO Education.