Lektorský tím

PhDr. Tatiana Lesayová

tatiana-lesayova
Lektor

Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko – konzultačnej činnosti v oblasti komunikácie, riadenia ľudských zdrojov, riešenia konfliktov, asertivity a biznis protokolu. Pre AIO EDUCATION s.r.o. vedie vzdelávacie a tréningové projekty od roku 2008. Je absolventkou štúdia psychológie a pedagogiky na MGPI v Moskve. Počas rokov 1993 až 1995 pracovala na projekte PHARE zameraného na Reštrukturalizácia trhu práce (výber zamestnania a voľba povolania) Nemecko, Francúzsko,Dánsko. V roku 2004 spolupracovala na  Assessment a development center – GRH,  Hodnotenie a rozvoj pracovníko v Belgicku. Absolvovala tréningy na zisťovanie psychickej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v THOMAS INTERNATIONAL vo Veľkej Británii.

Vybrané referencie:

Volkswagen, a.s., HB Reavis, Duslo a.s. Šaľa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, DS Systems s. r. o., Hyundai Motor Czech s. r. o., Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR ,Ministerstvo hospodárstva SR, Allianz Slovenska poistovňa a.s., Centrum vzdelávania MPSVaR SR, Natur Pack a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Združenie Feman, Slovenská finančná správa, Ministerstvo zdravotníctva SR,…

PhDr. Helena Grófová, PhD.

helena-grofova
Lektor

Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a konzultantskou činnosťou zameranou na stimuláciu profesionálneho a osobnostného rastu. Sama absolvovala niekoľko dlhodobých výcvikových programov – 480 hodín výcviku v skupinových technikách práce so zameraním na sociálno-výcvikovú prácu a 550 hodín výcviku Psychoterapia – prístup zameraný na človeka. Je absolventkou Pedagogickej fakulty odbor liečebná pedagogika terapeuticko-výchovný smer.
Dlhé roky pôsobila na akademickej pôde ako vysokoškolská pedagogička. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala tréningy zamerané na personálne poradenstvo (externý koučing, strategické plánovanie, systém hodnotenia a vzdelávanie pracovníkov, adaptačné programy, britský model posudzovania riadiacich pracovníkov tzv. metódou „Assessment Centre“), mediáciu, supervíziu a tréningy manažérskych zručností a organizačného správania. Podieľa
sa na tvorbe a realizácii vzdelávajúcich projektov pre jednotlivcov, skupiny, organizácie v štandardných a špecifických témach formou indoor i outdoor, spolupracuje s personalistami pri analýze vzdelávacích potrieb jednotlivých pracovníkov, vzdelávajúceho či hodnotiaceho systému.

Vybrané referencie:

Akadémia vzdelávania, PDC Slovensko, ARK, s.r.o., CKM 2000 Travel, Heineken Slovensko, IKEA Bratislava, Brno, Ostrava, Praha, Inštitút pre verejnú správu, Prvá stavebná sporiteľňa, Sony Slovakia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Západoslovenská energetika…

Mgr. Dagmar Sliacka

Mgr. Dagmar Sliacka

Ako lektor , profesionálny kouč, psychológ a profesionálny poradca pre jednotlivcov aj organizácie pôsobí v AIO Education s.r.o. od roku 2021. Je psychologička a skúsená odborníčka v oblasti poradenstva pri riešení problémov z praxe, vzťahových otázok, vlastného rozvoja a pozitívneho riešenia náročných životných situácií. Formou individuálneho poradenstva, či koučingu sa snaží podporiť potenciál každého človeka. Ako lektor využíva svoje bohaté skúsenosti z praxe, či už zo svojej manažérskej praxe v oblasti personalistiky, realizujúca rozmanité projekty pre klientov zamerané na rôznorodé témy, či už z oblasti HR procesov, rozvoj soft skills, komunikácie, motivácie, obchodných aj manažérskych zručností, zvládania stresu, time managementu a pod.

Vybrané referencie:

Štatistický úrad SR, Tripsy, s.r.o., Rodič ľavou zadnou, PCA Peugeot Citroen Slovakia, OLO, a.s, DOKA SK a DOKA CZ , SLSP, a.s., Privatbanka, a.s, Stredoslovenská vodárenská spoločnoť a ďalší

Ing. Mária Boťanská

maria-botanska
Lektor

V AIO Education s.r.o. pôsobí ako lektor a venuje sa najmä témam osobnostného rozvoja, pozitívneho myslenia, komunikácie, empatie, medzigeneračným rozdielom, ale aj témam podnikania a marketingu.

Vybrané referencie:

Imperial Tobacco Slovakia a.s., CBRE s.r.o., Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka, Nielsen SK s. r. o., PALMA a. s.

Monika Tóth-Zakariášová

monika toth-zakariasova
Lektor

Ako konzultant a tréner pracuje pre AIO Education s.t.o. od roku 2019. Komunikácii a marketingu sa venuje od roku 2007. Svoje skúsenosti z pozície PR manažérky či špecialistky internej a online komunikácie odovzdáva aj formou školení. V AIO Education lektoruje profesionálnu komunikáciu, prezentačné zručnosti, efektívnu komunikáciu pre zákaznícky servis, ale aj biznis protokol a work-life balance. Učí, ako správne komunikovať s médiami a pomáha budovať úspešné značky. Vytvára komunikačné koncepty a zastrešuje krízovú komunikáciu jednotlivcov i spoločností.

Vybrané referencie:

Protherm Production s.r.o.,,Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o., XAL Eastern Europe k.s. / Slovakia, SIAD Slovakia spol. s r.o, KONE SSC s.r.o., SMRC Automotive Solutions Slovakia s.r.o.,Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., ELV PRODUKT, a.s.

PhDr. Anna Surovcová, CSc.

phdr-anna-surovcova-csc
Lektor

V AIO Education s.r.o. pôsobí ako tréner pre firemné vzdelávanie od roku 2010. Špecializuje sa na oblasť rozvoja ľudského potenciálu, profesionálnej komunikácie, obchodných zručností, vedenia ľudí a ich motivácie v procese zmeny, manažmentu času, stresu a zvládania záťaže. Od roku 2005 sa venuje sociálno-psychologickým výcvikom a tréningom pre zamestnancov v sociálnej sfére, školstve a zdravotníctve. Je riaditeľkou a koordinátorkou Združenia Umenie pomoci, kde súčasne lektoruje. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, Bratislava – odbor Klinická psychológia. Je držiteľkou certifikátov The British Council Projekt (vzdelávanie trénerov manažmentu) a CPPS ( Odborný poradca pre jednotlivca, pár a rodinu).

Vybrané referencie:

KIA Motors Slovakia s.r.o., VW Slovakia a.s., Johnson and Johnson, Doprastav a.s.,Coca Cola Beverages, Stredoslovenské energetické závody a.s., VSŽ a.s., John Crane Sigma a.s. (Veľká Británia), a mnoho iných.

PhDr. Anna Gúcka –Trubanová

anna-gucka-trubanova
Lektor

PhDr. Anna Gúcka –Trubanová, pracuje ako lektorka a poradca pre oblasť ľudských zdrojov od roku 1991. Orientuje sa na rozvoj manažérskeho a obchodníckeho potenciálu formou tréningov a koučingov, pomáha rozvoju a zmenám firemnej kultúry formou workshopov na tému Vnútorný zákazník, navrhuje individuálny rozvoj zamestnancov na základe development a assessment centra, 360-stupňového hodnotenia a prieskumov spokojnosti, pomáha pri výbere vhodných zamestnancov. V príprave reštrukturalizácie alebo iných zmien, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, pomáha v adaptácii na zmenu v spoločnosti aj pre zamestnancov formou Outplacement programu. Je absolventkou štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave, dlhodobého sociálno-psychologického výcviku a projektu British  KHF „Tréning trénerov rozvoja manažmentu“, vrátane nadstavbových modulov.

Vybrané referencie:

DHL Logistics,spol. s.r.o., SLOVNAFT a.s., Kia Motors Slovakia s.r.o., NAY a.s., TATRA BANKA a.s., Agro spol. s r.o., Metsa Tisue Slovakia s.r.o.,  EMBRACO Slovakia s.r.o.,DVS Transport, s.r.o., PKZ Logistics SK, s.r.o., Gefco Slovakia s.r.o., FONTIONNEL s.r.o.,Messer  Tatragas, spol. s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., PHILIPS Slovakia s.r.o., Hotelová sieť SOREA, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.,SCP PAPIER, a.s., VÚB a.s. a daľší.

PhDr. Alena Ambrózová

phdr-alena-ambrozova-2
Lektor

Ako konzultant a tréner pracuje pre AIO EDUCATION s.r.o. od roku 2008. Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti komunikácie, tímovej práce, asertivity, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, obchodných zručností,  osobnostného rozvoja a teambuildingov s outdoorovými aktivitami.Je absolventom Filozofickej fakulty UK Bratislava, obor psychológia. V rámci vlastného ďalšieho vzdelávania a praktickej prípravy absolvovala 5-ročný výcvik v psychoterapii SUR v Prahe, intenzívny 2 ročný sociálno – psychologický výcvik zameraný na sociálne zručnosti, 2 ročný výcvik v metódach supervízie – individuálneho i skupinového koučingu, výcvik v prístupe zameranom na klienta podľa C.Rogersa. Výcvik v mediácii a negociácii pod priamou gesciou Partners for Democratic Change so sídlom v USA a sériu tréningov zameraných na manažérske zručnosti. Je držiteľkou osvedčenia certifikovanej mediátorky.

Vybrané referencie:

Tesco Stores ČR a SR.a.s., Vub, a.s., Tatra Banka,a.s., MATADOR Automotive Vráble, a.s. , Novácke chemické závody,a.s., SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. ,Volkswagen, a.s., KIA Motors Slovakia, SLOVNAFT, a.s., LEONI Slovakia, spol. s r. o.  , Telecom Slovakia, s.r.o. , IKEA CENTRE SLOVENSKOU. S. Steel Košice, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ,….

PhDr. Rastislava Varsányiová, CSc.

Lektor

V AIO Education s.r.o. pôsobí ako lektor firemného vzdelávania pre všetky úrovne zamestnancov. Preferuje témy, ktoré sú prenesiteľné zo sveta práce do osobného života. Najmä zefektívňovanie komunikácie, vyjednávania a presviedčania, tiež predchádzanie a riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie a motivovanie ľudí a tímov. Obzvlášť však inšpirovanie účastníkov pre cestu k životnej spokojnosti (Work-Life Balance), čo je najúčinnejši spôsob obrany proti stresu, vyhoreniu a strate motivácie.

Vybrané referencie:

SCA HYGIENE PRODUCTS, s r. o., Gemerská Hôrka, Praha, Syráreň BEL Slovakia, a.s. Michalovce, SPP, š.p., o.z. Košice,MOLEX Slovakia, a.s., Kechnec,Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava, CITIBANK Slovakia, a.s. Bratislava, Hypermarket TESCO, Košice, Tatrabanka. a.s., Bratislava, Siemens Program and System Engineering.s.r.o., Košice,SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta, Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica, Agentúra pre regionálny rozvoj, n.o. Košice, Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa n./Bodvou, CETELEM Slovakia, a.s., Bratislava, VSS, a.s. Košice, a daľší.

JUDr. Ivana Gajdošíková

Lektor

Ako konzultant a tréner pracuje pre AIO EDUCATION s.r.o. od roku 2016. Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti obchodného a pracovného práva. Je absolventom Právnickej fakulty UK Bratislava, kvalifikácia právnik. V rámci vlastného ďalšieho vzdelávania a praktickej prípravy v roku 2001 získala titul JUDr. na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Je správca konkurznej podstaty podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnkov, správca podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov. Je zapísaná v Zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Účastníci kurzov oceňujú jej priamy prístup, schopnosť prispôsobiť odbornú terminológiu cieľovej skupine. V rámci vedenia kurzov často využíva príklady z praxe účastníkov a iniciuje diskusie ohľadom konkrétnych problémov, ktoré účastníci riešia zväčša na manažérskych pozíciách.

Vybrané referencie:

ADECCO Slovakia, s.r.o., Ernst & Young, s.r.o., BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o., Tesco Stores ČR a. s., McDonald's Slovakia spol. s r.o., c2i s.r.o., Doprastav, a. s., Brose Prievidza, spol. s r.o., EUROPIN, s.r.o., TUBAPACK, a.s., Mobis Slovakia s. r. o., LUTO Automotive s.r.o. , Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Mgr. Silvia Lidajová

mgr-silvia-lidajová

V AIO Education s.r.o. pôsobí ako lektor a venuje sa hlavne témam komunikácie, time manažmentu, zvládania konfliktov a stresu, osobnostného a manažérskeho rozvoja.
20 rokov sa venuje oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pôsobila vo viacerých nadnárodných spoločnostiach na odborných i manažérskych pozíciách. Jej srdcovkami sú oblasť výberov, rozvoja a vzdelávania zamestnancov, talent manažmentu, ale aj poradenstvo v procese kariérnej zmeny (outplacementov).
Absolvovala niekoľko dlhodobých výcvikov: Systemický prístup ku klientovi podľa K. Ludewiga, Tréningový a rozvojový manažér (IES), výcvik v transformačnom modeli Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie.

Vybrané referencie:

PSA Peugeot Citroën Slovakia, Volkswagen Slovakia, Implementačná agentúra MPSVR, Enel Slovensko, Elastorsa Slovakia, HEURÉKA Slovakia o.z., Robertshaw, ON Semiconductor Slovakia, Continental Automotive Systems Slovakia, Actemium, Fórum života o.z., Foxconn Slovakia

Lektorský tím

Updated on 2021-11-05T22:13:01+02:00, by AIO Education.