Poradenstvo

Cieľom našich poradenských projektov je zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, plnenie firemných cieľov, zlepšovanie procesov vo firme a budovanie firemnej kultúry. Vychádzame z analýzy aktuálneho stavu a spoločne so zadávateľom definujeme cieľ, následne navrhneme spôsob ako tento cieľ dosiahnuť, resp. pomáhame pri jeho napĺňaní.

Naše poradenské projekty realizujeme v nasledovných oblastiach:

  • Hodnotenie potenciálu zamestnanca – Assessment/Development Center – výber najvhodnejšieho kandidáta na pracovné miesto, vytypovanie potenciálnych manažérov pre ďalší kariérny postup, analýza schopností a zručností vybraných zamestnancov, poznanie silných stránok a potenciálu na rozvoj
  • Tvorba systému vzdelávania – analýza vzdelávacích potrieb, tvorba plánu vzdelávania, realizácia vzdelávacích aktivít, hodnotenie využitia získaných vedomostí a zručností
  • Talent manažment program (talent pool, leadership program) – definovanie koncepcie a cieľov, obsahu, foriem a metód práce, a následné kroky po programe
  • Hodnotenie a riadenie výkonu zamestnanca – 360 stupňové hodnotenie
  • Budovanie firemnej kultúry – definícia vízie, misie, cieľov, pravidlá internej komunikácie, riadenie zmien vo firme
  • Externý HR partner – spolupráca na konkrétnych (aj čiastkových) projektoch a aktuálnych úlohách súvisiacich s riadením ľudí

Poradenstvo

Updated on 2020-11-07T12:14:50+02:00, by AIO Education.