clanok-teambuilding

Teambuilding ako cesta k rozvoju stabilného tímu

Prečo je teambuilding dôležitý?

Budovanie a úspešné formovanie tímov poskytuje firmám významné benefity. Kvalitne zrealizovaný teambuilding umožňuje jeho účastníkom nadobudnúť nové zručnosti a taktiež zlepšiť tie existujúce v spolupráci s kolegami pri plnení pracovných úloh a napĺňaní cieľov. Pomáha rozvíjať komunikáciu, spoluprácu, a taktiež podporuje spoločné prekonávanie prekážok.

Prečo a ako vznikol teambuilding?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je teambuilding v posledných rokoch tak často skloňovaný a ako vlastne vznikol? Táto takmer sto rokov stará aktivita sa zrodila ako dôsledok experimentu, ktorého závery boli jednoznačné: uznanie, pocit istoty a spolupatričnosti sú mnohokrát dôležitejšie než fyzické podmienky pri práci.
Slovo „Teambuilding“ sa skladá z dvoch anglických slov. „Team“ a „Building“ čo v preklade znamená budovanie tímu. V súčasnosti je využívaný najmä stredným a vyšším manažmentom. Uplatnenie nachádza aj v projektových tímoch.

Hawthornský efekt

V 20. rokoch minulého storočia sa profesor psychológie Elton Mayo začal zaoberať spoločenskými experimentmi zameranými na správanie zamestnancov. Tie uskutočnil v továrni Western Electric v Illinois, známej ako Hawthorne Works. Sledoval dopad zmien podmienok na produktivitu práce manipulačných pracovníkov. Tá síce rástla, no Mayo pripustil, že nešlo o reakciu na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, ale zvýšila sa v dôsledku s tým súvisiacej motivácie zamestnancov. Tento jav nazval Hawthornský efekt.
Inšpirovaný zisteniami sa Mayo pustil do hlbšieho skúmania tímov. Vytvoril samostatne pracujúcu skupinu šiestich žien. Pozoroval ich správanie počas piatich rokov a porovnával s kontrolnou skupinou náhodne vybraných žien pracujúcich za pásom. V oddelenej skupine narástla produktivita práce, pričom v kontrolnej skupine zostala produktivita nezmenená.
Ženy z prvej skupiny sa po skončení experimentu priznali, že úzka a intímna atmosféra menšieho kolektívu im navodila pocit istoty a slobody, ktorú si nikdy nevedeli vychutnať pri práci na veľkej montážnej linke. A keďže sa navyše mohli aj rozprávať, vytvorili medzi sebou dlhotrvajúce priateľstvo. Zaujímavosťou je, že produktivita tohto tímu pokračovala v raste aj po skončení experimentu.

Teambuildingové hry pre utuženie kolektívu

Vo väčšine súčasných firiem sa pracuje v tímoch. Takáto práca však vôbec nie je jednoduchá. V dnešnom uponáhľanom svete mnohokrát odpracujeme osem hodín bez toho, aby sme bližšie poznali členov svojho kolektívu. Navyše môže z dôvodu individuálnych osobnostných čŕt dochádzať aj k stretu názorov a vzniku rozporov, čo má nemalý vplyv na efektivitu podniku. Preto je dôležité udržiavať pozitívnu spoluprácu v tímoch, a tak sa teambuilding stáva priam nevyhnutnosťou.
Teambuilding je obľúbený zážitkový tréningový nástroj rozvoja tímov, manažérskych zručností a osobnostného rozvoja. Aktivity sa môžu uskutočniť v otvorenom priestranstve, ale nie sú vylúčené ani teambuildingové aktivity indoor. Účastníci sa dostávajú do netradičných situácií, pri ktorých sa prejavia ich skutočné charakterové vlastnosti a zároveň si môžu vyskúšať aj rôzne funkcie vo firme. Plnením úloh rozvíjajú svoj potenciál, pričom sa učia na vlastných skúsenostiach a následnej spätnej väzbe.

Stanovenie cieľa

Na to, aby mal teambuilding úspech a dosiahol sa ním očakávaný výsledok, je potrebné zadefinovať si konkrétny cieľ: aké schopnosti či zručnosti chceme u zamestnancov rozvíjať a akým spôsobom to chceme dosiahnuť.
Rovnako by sme pri zostavovaní aktivít mali myslieť i na to, či sa na aktivitách zúčastnia nové alebo už zohraté tímy, alebo sa zapoja tímy, ktoré nedávno prešli zmenou, respektíve ich v budúcnosti čakajú nové výzvy. Keďže sa teambuildingové aktivity neobmedzujú len na mimopracovný čas, môžu byť aj súčasťou pracovných porád či stretnutí.

Benefity tímových aktivít

Aktivity budovania tímov môžu pomôcť pri podpore silných a rozvoji slabých stránok účastníkov, ako aj pri zvyšovaní ich psychickej odolnosti. Medzi najväčšie prínosy, kvôli ktorým by sa teambuildingy mali organizovať, sú:

  • Zvýšenie produktivity: Kvalitný teambuilding umožní identifikovať spôsob, ako zlepšiť procesy a postupy, ktoré môžu ovplyvniť produktivitu a zvýšiť efektivitu práce.
  • Zvýšenie motivácie: Úspešne dokončené aktivity zvýšia dobrý pocit a sebavedomie zamestnancov a motivujú ich spolu so svojím tímom k pestovaniu pozitívnej firemnej kultúry.
  • Zlepšenie spolupráce: Jednotliví členovia tímu disponujú rôznymi znalosťami a skúsenosťami, a tak sa môžu pri tímových aktivitách navzájom dopĺňať. To vedie k budovaniu siete vzájomných kontaktov medzi oddeleniami či organizáciami aj v budúcnosti.
  • Podpora kreativity: Teambuildingové aktivity umožňujú zamestnancom používať svoju fantáziu a prichádzať s kreatívnymi riešeniami. Zároveň tak dostávajú signál, že kreativita je na pracovisku vítaná.
  • Sila uznania: Začlenením uznania pri budovaní tímu získa účastník informáciu o hodnotách spoločnosti, ako aj o tom, čo znamená pre firmu jeho úspech. Pocitom dôležitosti pre tím i spoločnosť sa súčasne zvyšuje aj lojalita zamestnanca.
  • Zlepšenie komunikácie: Príjemné, nenásilné a zábavné aktivity umožňujú účastníkom navzájom sa lepšie spoznať a odstraňujú bariéry nedôvery tým, že ich povzbudia k zameraniu sa na to, čo majú spoločné, než na to, čo ich rozdeľuje.

Jasným zadefinovaním cieľov a poznaním cieľovej skupiny účastníkov sa teambuilding stane šikovným nástrojom pri budovaní efektívnych pracovných tímov. Preto by mala mať kvalitná eventová agentúra zabezpečujúca takéto aktivity dostatok skúseností, ako aj odborných školiteľov. V AIO Education sa snažíme naše mnohoročné skúsenosti premietnuť do produktívnych aktivít, vďaka ktorým sa jednotlivci i tímy lepšie spoznajú, naučia sa spolupracovať a komunikovať a do práce sa vrátia s novou energiou a pozitívnym prístupom k práci, ktorú robia.

Zašlite nám Vašu predstavu teambuildingu na aio@aioeducation.sk a my Vám pripravíme cenovú ponuku.

Comments:0

Pridaj komentár